راه اندازی کلاستر Kubernetes با استفاده از kubeadm

راه اندازی کلاستر Kubernetes با استفاده از kubeadm

هنگامی که کلاستر Kubernetes (k8s) را برای محیط محصول (Production) راه اندازی می کنیم، توصیه می شود که آن با قابلیت در دسترسی بالا ایجاد کنیم. در اینجا قابلیت دسترسی بالا به معنای نصب Master یا control plane کلاستر بصورت HA است. در این مقاله نشان خواهم داد که چگونه می توان کلاستر Kubernetes را با استفاده از ابزار kubeadm بصورت HA تنظیم کرد.